دستگاه مهر سازSC-2000 USBبرادر 

( یک محصول وجود دارد. )